Γεωργία Ακριβείας

Υπηρεσίες «Γεωργίας Ακριβείας» αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους και τεχνολογικά μέσα (Δορυφόρους, Αυτόνομα ιπτάμενα πτητικά μέσα UAVs -Drones, Internet Of Things κα)

Η γεωργία ακριβείας βασίζεται σε διαδικασίες παραγωγής αγροτικών προϊόντων που στηρίζονται στη διαχείριση των εισροών του αγρού, τόσο χωρικά όσο και χρονικά, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της καλλιέργειας.

Τα σύγχρονα συστήματα της γεωργίας ακριβείας στηρίζονται στις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες σε συνδυασμό με πληροφοριακά συστήματα, όπως:

  • η αναγνώριση της χωρικής και χρονικής παραλλακτικότητας,
  • η ταυτοποίηση των αναγκών της καλλιέργειας και
  • η ανάπτυξη τεχνολογικών συστημάτων ελέγχου των εισροών της καλλιέργειας.
  • η συλλογή, επεξεργασία και μετάδοση μεγάλου αριθμού δεδομένων και πληροφοριών οπουδήποτε και οποτεδήποτε, σε πραγματικό χρόνο.

Απομακρυσμένη Παρακολούθηση. Ανάλυση. Διαχείριση. Παρέμβαση σε πραγματικό χρόνο.

Η πρωτοποριακή υπηρεσία Έξυπνης Γεωργίας (https://agronit.gr) παρέχεται πιλοτικά σε συνεργασία με ερευνητικούς κι επιχειρηματικούς φορείς κι ενσωματώνει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things -  IoT) στη πρωτογενή αγροτική παραγωγή, επιδιώκοντας την αναγνώριση σε πραγματικό χρόνο των αναγκών μιας καλλιέργειας, συναρτήσει τόσο των επικρατουσών όσο και των προβλεπόμενων  συνθηκών,  με στόχο την εξατομικευμένη εφαρμογή των καταλληλότερων καλλιεργητικών πρακτικών.

Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται ταυτόχρονα: τόσο η εξοικονόμηση όσο και η αποδοτικότερη χρήση των διαθέσιμων πόρων, με άμεσο αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος, με γνώμονα την αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών και την βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.