Έρευνα & Ανάπτυξη

Υπηρεσίες Έρευνας και Ανάπτυξης στον αγροδιατροφικό τομέα αλλά και σε συναφείς τομείς όπως της τεχνολογίας των κατασκευών, των υπολογιστών, της πληροφορικής και του περιβάλλοντος.

Συνοπτική περιγραφή των υποβληθέντων έργων κατά την περίοδο 2021

https://www.fed4fire.eu/demo-stories/cc/pawl/

 

Federation for FIRE Plus

 

 

14.11.2021  FED4Fire - Field Research on Precision Agriculture With LoRa (PAWL) 2nd phase

Η PANGAEASA ως πάροχος τεχνολογικών λύσεων (IoT στη γεωργία ακριβείας), υποστηρίζει αγρότες και γεωπόνους σε όλη την Ελλάδα. 

Η επιδεικτική πειραματική έρευνα FED4Fire/PAWL για εφαρμογές γεωργίας ακριβείας σε ανοιχτό πεδίο, διερευνά την απόδοση του επικοινωνιακού πρωτοκόλλου LoRa σε σύγκριση με τις υπάρχουσες λύσεις που βασίζονται στο επικοινωνιακό πρωτόκολλο ZigBee. Η αξιοποίηση της γνώσης που αποκτήθηκε από το πείραμα PAWL, βελτιστοποιεί τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας και αξιοπιστίας των παρεχόμενων λύσεων IoTσε διάφορες πτυχές όπως η κάλυψη του πεδίου, η αποτελεσματικότητα  και η ενεργειακή απόδοση. 

Η πειραματική έρευνα PAWL υλοποιήθηκε βασιζόμενη στην υπάρχουσα εργαστηριακή υποδομή δοκιμών NITOS/LoRa του Εργαστηρίου Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (http://nitos.inf.uth.gr/) που προσφέρει αυτόνομους αγροτικούς κόμβους IoT, σε συνδυασμό με υπάρχοντες αγροτικούς κόμβους IoT, προκειμένου να υπάρχει μια παράπλευρη σύγκριση και των δύο λύσεων σε ένα ρεαλιστικό περιβάλλον. Επιπλέον, η PANGAEASA διεξήγαγε μια σειρά δικών της εργαστηριακών δοκιμών για να μετρήσει την κατανάλωση ενέργειας των μονάδων LoRa και ZigBee στις διάφορες καταστάσεις λειτουργίας τους. 

Η υλοποίηση της εφαρμοσμένης έρευνας PAWL παρέχει σημαντικές  πληροφορίες για το πρωτόκολλο LoRaως μια αναδυόμενη τεχνολογία IoT και τη σκοπιμότητά της εφαρμογής του στα μελλοντικά προϊόντα της PANGAEASA, με σκοπό τη βελτιστοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών και την χρήση αξιόπιστων συστημάτων IoT για νέες εφαρμογές στη γεωργία ακριβείας. 

Συνοπτική περιγραφή των υποβληθέντων έργων κατά την περίοδο 2018-2020 

 

Ι. Συμμετοχή σε εγκεκριμένα έργα:https://lh6.googleusercontent.com/lp5qVAXDsm4nQqOcCk5siI22dw4qZIISGJYmkY30DuKL00IzMcESdUImSnEi1HzQj-5aHmUXaHkXBrCRedAv-QWaIXS_Q7J9sj30YKJrPduVgQlV-yhlh1GxEFmZy7toFHEkDYEf

Ι.α Ferd4Fire βλέπε: https://www.fed4fire.eu/

Fed4FIRE+ project has received funding under grant agreement No 732638 from the Horizon 2020 Research and Innovation Programme, which is co-funded by the European Commission and the Swiss State Secretariat for Education, Research and Innovation. 

OPEN CALL: Fed4FIRE+ - F4Fp-SME-COD200512-03 - PAWL - Experiment

Συμμετέχουν: 

NITLAB testbed UTh - Εργαστήριο Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

PANGAEASA - Παναγοπούλου Γεωργία

Start date: 08/06/2020 

Ι.β “Ζιζανιοκτονία ακριβείας με χρήση καινοτόμων ρομποτικών συστημάτων”

(ΠΑΑ Μετρο 16.1-16.5 Περιφέρεια Θεσσαλίας Κωδικός Υποβολής Έργου  Μ16ΣΥΝ-00714)

Ενεργό - Προέγκριση 

Α΄ Φαση Έργου:  Π/Υ    5,000,οο€ 

Β’ Φάση Έργου:  Π/Υ 145.000,οο€ (Αναμένεται)

Συμμετέχοντες:

NITLAB Εργαστήριο Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συντονιστής)

Polytech ΑΕ 

PANGAEASA - Παναγοπούλου Γεωργία

ΙΙ. Εγκριθέντα έργα άνευ χρηματοδότησης 

ΙΙ.α Bee2Bee - “Παραγωγή μελιού με χρήση συστημάτων μελισσοκομίας ακριβείας, για τη βελτίωση, αναβάθμιση και τυποποίηση των σημαντικότερων ελληνικών μελιών” 

ΕΔΚ Β΄ Κύκλος, Παρέμβαση ΙΙ Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς- 3.1 Ανάδειξη και βελτίωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ελληνικών προϊόντων- 3.1.5 Καινοτόμες διεργασίες για τη βελτιστοποίηση παραδοσιακών προϊόντων και την παραγωγή. 

Π/Υ έργου: 998.665,50€

Συμμετέχοντες 

 • NITLAB - Εργαστήριο Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συντονιστής)

 • ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ/ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ-ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 • Dryfo ΑΦΟΙ Δ. ΜΕΝΕΞΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ

 • BIOHELLAS - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ AE

 • PANGAEASA - Παναγοπούλου Γεωργία

ΙΙ.β  CASH- ”ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Τίτλος (Αγγλικά) “CREATION OF CULTIVATION PROCESS PROTOCOL FOR INDUSTRIAL CANNABIS WITH THE USE OF SMART IoT SYSTEMS”

 

ΕΔΚ Β΄ Κύκλος, Παρέμβαση ΙΙ Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς- 3.3 Αύξηση της παραγωγικότητας προϊόντων φυτικής και ζωικής πρωτογενούς παραγωγής- 3.3.3 Διερεύνηση παραγωγής καινοτόμων κτηνοτροφικών καλλιεργειών / βιομηχανικών καλλιεργειών

Π/Υ έργου: 999.410,οο€

Συμμετέχοντες: 

 • NITLAB - Εργαστήριο Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συντονιστής)

 • ΕΓΕΦΦ - Εργαστήριο Γεωργίας και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας Φυτών

 • GOLDEN GREECE HOLDINGS

 • PHARMAGNOSE Α.Ε.

 • BIOHELLAS - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ AE

 • PANGAEASA - Παναγοπούλου Γεωργία

 

ΙΙ.γ CTPP- "Προσδιορισμός Μοριακού Μηχανισμού Κυτοξικής δράσης εκχυλίσματος φαρμακευτικών φυτών/ CytoToxical Phyto Products

Κωδικός Έργου Τ2ΕΔΚ-02167

Τίτλος (Αγγλικά) "Molecular Mechanism of Cytotoxic Activity of Extract of Medicinal Plants"

 

Επικοινωνιακή Περιγραφή: Δημιουργία φαρμακευτικών προϊόντων για χρήση εναντίων επιθετικών νόσων, από αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, μέσω γεωργίας ακριβείας.

 

ΕΔΚ Β΄ Κύκλος, Παρέμβαση ΙΙ Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς- 

5 ΥΦΑ: Υγεία και Φάρμακα.

5.4 Αξιοποίηση της ελληνικής βιοποικιλότητας; Φαρμακευτικά προϊόντα, λειτουργικά τρόφιμα

5.4.2 Ανάπτυξη της απαιτούμενης τεχνογνωσίας (π.χ.νανοτεχνολογία, εγκλωβισμούς σε φορείς κλπ)

 

Π/Υ έργου: 996.000,οο€

Συμμετέχοντες: 

 • NITLAB - Εργαστήριο Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συντονιστής)

 • ΕΓΕΦΦ - Εργαστήριο Γεωργίας και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας Φυτών

 • ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

 • ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

 • ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΕ

 • PANGAEASA - Παναγοπούλου Γεωργία

 

ΙI.δ Internet of Foods (IoF) - Ανάπτυξη Καινοτόμου πληροφοριακού συστήματος “ψηφιακής γεωργίας” EFR (Electronic Field Record) και σύνδεσή του με το διαδίκτυο των τροφίμων (Internet of Food)

Τίτλος (Αγγλικά) - Development of an Innovative "Digital Agriculture" EFR information system (Electronic Field Record) and its interconnection with the Internet of Food (IoF)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ2ΕΔΚ-02954

3-ΑΓΡ: Αγροδιατροφή και Βιομηχανία τροφίμων

3.8 Αξιοποίηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε όλα τα συστήματα παραγωγής αγροτικών προϊόντων.

3.8.2 Ανάπτυξη και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων

Π/Υ έργου: 805.550,οο€

 

Συμμετέχοντες: 

 • NitLab του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Συντονιστής)

 • PANGAEASA

και δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον παγκόσμιο κλάδο τροφίμων και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων 

 • Κρόνος ΑΕ

 • Intercomm Foods ΑΕ