Όραμά μας  αποτελεί η σύγχρονη διεπιστημονική προσέγγιση της ευφυούς και φιλικής προς το περιβάλλον γεωργικής ανάπτυξης.

 

Στόχοι

Στόχοι της Pangaea sa είναι η ανάπτυξη, εφαρμογή και υποστήριξη τεχνολογικών καινοτομιών και τεχνογνωσίας, στο σύγχρονο αγροτικό χώρο, μέσω της δικτύωσης, του συντονισμού και της συνεργατικής δράσης συμπληρωματικών ειδικοτήτων, από τους χώρους της γεωργίας ακριβείας, της μετεωρολογίας, της πληροφορικής / τηλεματικής καθώς και των σύγχρονων τεχνολογιών των κατασκευών, των εφαρμογών και της παραγωγής. 

 

Εργαλεία

Πολύτιμα εργαλεία για την αποδοτική εφαρμογή των καινοτομιών στον αγροτικό χώρο, αποτελούν η γεωργία ακριβείας, η αγρομετεωρολογία και η πληροφορική-τηλεματική & αυτοματισμοί στο χώρο της γεωργίας.

Η γεωργία ακριβείας βασίζεται σε διαδικασίες παραγωγής αγροτικών προϊόντων που στηρίζονται στη διαχείριση των εισροών του αγρού, τόσο χωρικά όσο και χρονικά, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της καλλιέργειας.

Τα σύγχρονα συστήματα της γεωργίας ακριβείας στηρίζονται στις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες σε συνδυασμό με πληροφοριακά συστήματα, όπως:

 • η αναγνώριση της χωρικής και χρονικής παραλλακτικότητας,

 • η ταυτοποίηση των αναγκών της καλλιέργειας και

 • η ανάπτυξη τεχνολογικών συστημάτων ελέγχου των εισροών της καλλιέργειας.

 • η συλλογή, επεξεργασία και μετάδοση μεγάλου αριθμού δεδομένων και πληροφοριών οπουδήποτε και οποτεδήποτε, σε πραγματικό χρόνο.

Η αγρομετεωρολογία είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο γνώσης, με περισσότερο ολιστική προσέγγιση από ότι η προσέγγιση της κλιματολογίας ή της βιολογίας. Τα κύρια επιστημονικά πεδία είναι ατμοσφαιρικές επιστήμες (πρόγνωση καιρικών φαινομένων και τροποποίηση αυτών) και επιστήμες γης, που ενδιαφέρονται για το φυσικό περιβάλλον (επιπτώσεις των καιρικών φαινομένων), αποτελεί δηλαδή ένα συνδυασμό φυσικών και βιολογικών επιστημών καθώς και έναν σημαντικό σύνδεσμο μεταξύ τους.  Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας της δίνει το πλεονέκτημά της κατανόησης των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των φυσικών και βιολογικών κόσμων.

Παρουσιάζεται στην συνέχεια η ιεραρχική προσέγγιση αγρομετεωρολογικών υπηρεσιών:

 • Μορφοποίηση φυσικού περιβάλλοντος και βιολογικών αντιδράσεων

 • Ερμηνεία βιολογικών αντιδράσεων

 • Αγρομετεωρολογικές προγνώσεις

 

Αγρομετεωρολογικές υπηρεσίες και στρατηγικές

Οι επιστήμες-τεχνολογίες της πληροφορική, της τηλεμετρίας, του αυτοματισμού και της τηλεπισκόπησης , τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι εφικτή πλέον η εφαρμογή τους σ’ ευρεία κλίμακα, με χαμηλό κόστος και υψηλή ποιότητα αποτελεσμάτων (συστήματα τηλεπισκόπησης,  δορυφορικά και επίγεια συστήματα πρόγνωσης καιρού, κινητή τηλεφωνία, UAV-Drones, ασύρματοι αισθητήρες κα). Για παράδειγμα η ορθολογική χρήση του νερού άρδευσης αποτελεί πάντα ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα βελτίωσης της συνολικής διαχείρισης των υδατικών πόρων και βελτίωσης της γεωργικής παραγωγής.

 

Σήμερα με την συνδυαστική χρήση των προαναφερόμενων τεχνολογιών βελτιώνεται σημαντικά η άρδευση καλλιεργειών, που με την σειρά της οδηγεί στην εξοικονόμηση νερού, την βελτίωση της παραγωγής και την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος αλλά και του συνολικού κόστους παραγωγής.

 

Τα κύρια οφέλη από τη χρήση τεχνολογικών καινοτομιών όπως αυτή της AgroNIT είναι τα ακόλουθα:

 • Άμεση παρακολούθηση κρίσιμων για την καλλιέργεια παραμέτρων

 • Ελαχιστοποίηση των εισροών

 • Εξοικονόμηση της κατανάλωσης νερού άρδευσης και λοιπών πόρων

 • Αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας της παραγωγής

 • Μείωση του κόστους παραγωγής

 • Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον

 

Η πρωτοποριακή ΙοΤ υπηρεσία AgroNIT (https://agronit.gr/) ενσωματώνει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνίας στη πρωτογενή αγροτική παραγωγή, επιδιώκοντας την αναγνώριση των πραγματικών αναγκών μιας καλλιέργειας, συναρτήσει των επικρατουσών συνθηκών στο περιβάλλον της, με στόχο την εφαρμογή των καταλληλότερων καλλιεργητικών πρακτικών στο επίπεδο του δέντρου.

Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται ταυτόχρονα η εξοικονόμηση και αποδοτικότερη χρήση των διαθέσιμων πόρων, με άμεσο αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής, καθώς και τη προστασία του περιβάλλοντος, με γνώμονα την αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών και τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων με αειφορικό τρόπο.